ESS POWERบริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547
Equity Services & Solutions founded in 2004.

• พ.ศ. 2547 บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาและงานบริการด้านการตรวจสอบทางอุตสาหกรรม ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม
2004, founded, beginning starting with consultant engineering and provide service & repair to rotating equipment.
• พ.ศ. 2551 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์(RCM)เพื่อศึกษาและกำหนดขบวนการบำรุงรักษาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดที่ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด ของอุปกรณ์เครื่องจักรในอุตสาหกรรม และ ขายให้แก่ ปตทสผ และกลุ่มปิโตรเคมีของปูนซีเมนต์ไทย
2006 developed RCM ( Reliability Center Maintenance ) software for PTTEP and Petrochemical industry for SCG group.
• พ.ศ. 2553, นำเข้าสินค้าทางด้านการตรวจสอบทางอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ และได้เปิดดำเนินการสอนฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมและความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
2008 distributor industrial maintenance tools e.g. vibration analyzer, laser shaft alignment, borescope, ultrasonic inspection tool, flow meter, Etc.
• พ.ศ. 2555, จัดตั้งแผนกออกแบบและสร้าง เครื่องมือทางอุตส่าหกรรม ตามความต้องการของลูกค้า
2012 provide customized develop industrial inspection tool.
• พ.ศ. 2556, บริษัทฯได้เห็นว่า โครงสร้างของอุปทานของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเป็นแบบไร้พรมแดน และตัวเทคโนโลยีเองทางด้านควบคุมประมวลผลขนาดเล็กก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอุปทานของอุปกรณ์อีเลคโทรนิกส์ เป็นโอกาศดีที่จะวิจัยและพัฒนาสินค้าของตัวเองให้มีประสิทธิภาพและให้ประโยชน์สูงกว่าของจากต่างประเทศในราคาที่ถูกกว่าอย่างมาก จึงจัดตั้งห้องวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันบริษัท National Instruments จากสหรัฐอเมริกาสาขาประเทศไทยก็ให้การสนับสนุนตลอดมา
2013 set up R&D developing industrial inspection tools.
• พ.ศ. 2558, บริษัทฯได้รับเกีรยติจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)สนับสนุนและอนุญาติให้ จัดตั้งห้องวิจัยที่ สวทช. และ ทาง ITAP(โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการจะให้ความช่วยเหลือ
2015 grant to establish lab at Science park by NSTDA.

บริษัทฯกำลังดำเนินงานวิจัย
On going R&D.

1) อุปกรณ์การวัดและปรับแต่งเครื่ิิองจักรด้วยเครื่องมือเลเซอร์
  Laser tools for alignment and relate machine set up.
2) พัฒนาเครื่ิองมือวัดการสั่นสะเทือน และวิเคราะห์ชี้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง
  Develop vibration tool capable to pinpoint problem.
3) พัฒนาอุปกรณ์ การวัดการเคลื่อนที่ของเพลาเครื่องจักรกังหัน/เทอร์ไบน์
  Develop vibration displacement tool for turbomachinery.
4) พัฒนาอุปกรณ์ดักจับคลื่นเสียงความถี่สูงในการประหยัดพลังงาน โดยการตรวจจับ การรั่วใหลสูญเปล่าของของใหล
  Develop ultrasonic detector for detect leakage for energy saving.

ESS, Esspower, service, solutions, equity, ATC vietnam, ATC, laser alignment, vibration, meter, agitator, blower, motor, pump, compressor, valve, ติดตั้ง, ซ่อม, เครื่องจักร ปั๊มน้ำ, ปั๊ม, repair, upgrade, mechanical, seal, mechanical consultant, scrubber, rotating equipment,vibration analysis, pipe stress analysis, อุตสาหกรรม, laser alignment, bore alignment, geometric measurement, vibration tools & services, bore scope, video scope tools & services, ultrasonic tools & services, maintenance & inspection tools, rotating equipment engineering, pipe design & stress analysis, maintenance & reliability engineering, fracture & stress analysis, technical consultant, balancing machine, twin screw pump, three screw pump, gear oil pump, mechanical seal, components design & fabrication