Skip to content

News

พบกันที่ Booth No.13
งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ครั้งที่ 15
จัดขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี
CBM Day 2022