Skip to content

บทบาทบุคลากร : ปัจจัยพัฒนาสู่การบำรุงรักษาแบบลีน

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com    โดยทั่วไปปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ระบบการผลิตที่ดำเนินการภายใต้การผลิตแบบทันเวลาพอดี คือ การดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาที่มุ่งป้องกันการเกิดปัญหาเครื่องจักรขัดข้องและการซ่อมแซมหากเกิดปัญหาขณะใช้งาน  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าฝ่ายบำรุงรักษามักมองข้ามความสำคัญกิจกรรมขจัดวามสูญเปล่าซึ่งเป็นหัวใจหลักการเพิ่มผลิตภาพ   การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานบำรุงรักษาที่ดำเนินตามแนวคิดลีนซึ่งปรับกลยุทธ์บำรุงรักษาเชิงรับ(Reactive Maintenance) สู่การบำรุงรักษาเชิงรุก(Proactive Maintenance) อาจดำเนินการได้ไม่ยุ่งยากหากฝ่ายบำรุงรักษาให้ความสำคัญต่อการขจัดความสูญเปล่า โดยเฉพาะระบบบำรุงรักษาแบบลีน(Lean Maintenance)… Read More »บทบาทบุคลากร : ปัจจัยพัฒนาสู่การบำรุงรักษาแบบลีน

ปัจจัยสร้างความน่าเชื่อถือกระบวนการ

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com             ปัญหาความผันผวนผลิตผลมักเกิดจากปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง(Breakdown) หากเกิดปัญหาเครื่องจักรขัดข้องก็จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการถัดไปและอาจรุนแรงถึงต้องหยุดเดินสายการผลิต ดังนั้นการใช้เวลาแก้ไขปัญหานานจะทำให้เกิดงานระหว่างผลิตในรูปสต็อกค้าง ทำให้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในสายการผลิต  ทำให้งานบำรุงรักษาเป็นปัจจัยสนับสนุนความน่าเชื่อถือกระบวนการ โดยเฉพาะการบำรุงรักษาเชิงรุกที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันปัญหาเครื่องจักรขัดข้องและเป็นปัจจัยสนับสนุนการสร้างความน่าเชื่อถือให้กระบวนการ ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภาพ ดังนี้    ด้วยเหตุนี้กิจกรรมบำรุงรักษา คือ… Read More »ปัจจัยสร้างความน่าเชื่อถือกระบวนการ

แนวโน้มการทรานส์ฟอร์เมชันงานบำรุงรักษาในธุรกิจสายการบิน

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com    การวางแผนบำรุงรักษามีบทบาทสำคัญในการป้องกันและลดปัญหาเครื่องจักรชำรุดเสียหาย   ดังนั้นผู้ประกอบการควรพิจารณาปัจจัยและประเมินผลกระทบการบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง(Breakdown Maintenance)เพื่อลดความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หากปราศจากแผนการบำรุงรักษาแล้วความเสียหายที่เกิดจากเครื่องจักรขัดข้องและค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงจะสูงมาก ซึ่งการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลควรคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยการจัดทำแผนเพื่อลดความสูญเสียและยืดอายุการใช้งาน  แนวโน้มการดำเนินธุรกิจถูกปรับเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมที่มุ่งใช้แรงงานสู่ความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น  ทำให้ระบบบำรุงรักษามีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานมากขึ้น   โดยเฉพาะการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์(Predictive Maintenance)และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) เช่น… Read More »แนวโน้มการทรานส์ฟอร์เมชันงานบำรุงรักษาในธุรกิจสายการบิน

ปัจจัยประเมินค่าใช้จ่ายงานบำรุงรักษาภาคอุตสาหกรรม

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com    ปัจจุบันงานบำรุงรักษาภาคการผลิตได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างผลิตภาพภายใต้สภาวะการแข่งขัน ซึ่งไม่เพียงแค่สนับสนุนการสร้างกลไกป้องกันความสูญเสียในสายการผลิตเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการพัฒนาส่วนงานสนับสนุนทั้งองค์กร ทำให้เกิดความมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับเพื่อมุ่งลดความสูญเสียให้เป็นศูนย์(Zero Losses) แต่ด้วยสภาวะแวดล้อมการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ส่งผลให้องค์กรต้องสร้างศักยภาพการแข่งขัน  โดยปัจจัยทางคุณภาพถูกบูรณาการกับแนวคิดการออกแบบด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าและเชื่อมโยงกับกิจกรรมบำรุงรักษา ซึ่งต้องมีการวางแผนและดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจำแนกค่าใช้จ่ายที่ถูกใช้ในกิจกรรมบำรุงรักษาทั่วไปกับงานบำรุงรักษาด้วยตนเองและการตรวจติดตามวินิจฉัยสภาพเครื่องจักรด้วยระบบบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์   ดังกรณีการใช้อุปกรณ์  V-Starter… Read More »ปัจจัยประเมินค่าใช้จ่ายงานบำรุงรักษาภาคอุตสาหกรรม

การพัฒนาระบบบำรุงรักษาด้วยอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง(IoT)​

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com    สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยส่วนใหญ่ คือ โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ระดับความพร้อมโรงงานกลุ่มนี้ ตามข้อมูลสำรวจผู้ประกอบการธุรกิจ SME ส่วนใหญ่ต่ำกว่าระดับอุตสาหกรรม 3.0(การใช้ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควบคุม) โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.2-2.5  ดังนั้นความสำคัญอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง(IoT)… Read More »การพัฒนาระบบบำรุงรักษาด้วยอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง(IoT)​

การขจัดลดปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com   หลายคนในแวดวงอุตสาหกรรมมักคิดว่าปัญหาการหยุดเดินเครื่องจักรเล็กน้อย(Minor stoppage) เป็นพียงปัญหาเล็ก ๆ ที่มักถูกมองข้าม แต่สภาพสายการผลิตที่ประกอบด้วยเครื่องจักรจำนวนมากมายหลากหลายประเภท หากเกิดปัญหาดังกล่าวก็จะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพรวมของระบบการผลิต ดังกรณีสายการผลิตอัตโนมัติประกอบเครื่องจักร 100 เครื่อง แต่ละเครื่องสามารถสร้างผลิตผล… Read More »การขจัดลดปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง

วิศวกรรมบำรุงรักษาตามวิถีลีน

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com   ปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง(Machine Breakdown) เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลิตภาพการดำเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทำให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขันและผลตอบแทนให้กับองค์กร  โดยทั่วไปการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance) เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารงานบำรุงรักษาที่ระบุขั้นตอนปฏิบัติงาน ข้อมูลทางเทคนิคและทรัพยากรที่จำเป็น เช่น แรงงาน… Read More »วิศวกรรมบำรุงรักษาตามวิถีลีน

บทบาทสารสนเทศงานบำรุงรักษา

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com   ปัจจุบันสารสนเทศมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีอัปเดตข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการทำงานอย่างเช่น การประเมินสภาพสินทรัพย์เครื่องจักรที่สนับสนุนสายการผลิต ข้อมูลสำคัญได้แก่  สมรรถนะการใช้งาน  ความน่าเชื่อถือ(Reliability) และการวิเคราะห์สภาพความชำรุดด้วยการวัดความสั่นสะเทือนเครื่องจักร(Machine Vibration)หรือความเยื้องศูนย์   โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกป้อนสู่ระบบเพื่อใช้สำหรับวางแผนงานบำรุงรักษาและสนับสนุนต่อการตัดสินใจ  ดังนั้นการจัดทำระบบสารสนเทศควรมุ่งความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ(Business… Read More »บทบาทสารสนเทศงานบำรุงรักษา

แผนปฎิบัติการบำรุงรักษา

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com         หลายทศวรรษที่ผ่านมาบทบาทฝ่ายบำรุงรักษาถูกมองว่าเป็นศูนย์ต้นทุน(Cost Center) โดยมุ่งดูแลเครื่องจักรให้สามารถใช้งานด้วยต้นทุนต่ำสุด แต่แนวโน้มอุตสาหกรรมได้ถูกปรับเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมที่มุ่งใช้แรงงานสู่ความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น  ดังนั้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบำรุงรักษาไม่เพียงแค่ศูนย์ต้นทุนแต่ได้กลายเป็นอาวุธสำคัญในการแข่งขัน   โดยเฉพาะฝ่ายบำรุงรักษาจะรับผิดชอบการวางแผน เช่น การจัดทำแผนกำหนดการและปฏิบัติตามใบสั่งงานให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด  งานดังกล่าวครอบคลุมถึงการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์(Predictive Maintenance)และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance)รวมถึงงานแก้ไขที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายผลิตและวิศวกรรม… Read More »แผนปฎิบัติการบำรุงรักษา

บทบาทนักวางแผนงานบำรุงรักษา

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com         โดยทั่วไปบุคลากรที่มีบทบาทหลักในการจัดทำแผน คือ นักวางแผนงานบำรุงรักษา(Maintenance  Planner) ซึ่งมีภารกิจหลักในการวางแผนและจัดทำกำหนดการบำรุงรักษา  รวมถึงระบุแนวทางลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการดำเนินงาน   ส่วนจำนวนนักวางแผนงานบำรุงรักษาที่เหมาะสมควรมีสัดส่วนต่อบุคลากรบำรุงรักษาประมาณ 1:20  ซึ่งการวางแผนที่มีประสิทธิผลทางนักวางแผนควรตรวจเยี่ยมพื้นที่ทำงานในสายการผลิตเพื่อนำข้อมูลปัญหาจริงมาใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนงานและระบุกำหนดการเพื่อจัดเตรียมกำลังคนฝ่ายบำรุงรักษาและทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมการผลิต โดยมีการประชุมหารือการจัดทำแผนและระบุกำหนดการร่วมกันระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายบำรุงรักษา ดังนั้นนักวางแผนควรมีความสามารถสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ… Read More »บทบาทนักวางแผนงานบำรุงรักษา