Skip to content

การขจัดลดปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com   หลายคนในแวดวงอุตสาหกรรมมักคิดว่าปัญหาการหยุดเดินเครื่องจักรเล็กน้อย(Minor stoppage) เป็นพียงปัญหาเล็ก ๆ ที่มักถูกมองข้าม แต่สภาพสายการผลิตที่ประกอบด้วยเครื่องจักรจำนวนมากมายหลากหลายประเภท หากเกิดปัญหาดังกล่าวก็จะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพรวมของระบบการผลิต ดังกรณีสายการผลิตอัตโนมัติประกอบเครื่องจักร 100 เครื่อง แต่ละเครื่องสามารถสร้างผลิตผล… Read More »การขจัดลดปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง

วิศวกรรมบำรุงรักษาตามวิถีลีน

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com   ปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง(Machine Breakdown) เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลิตภาพการดำเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทำให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขันและผลตอบแทนให้กับองค์กร  โดยทั่วไปการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance) เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารงานบำรุงรักษาที่ระบุขั้นตอนปฏิบัติงาน ข้อมูลทางเทคนิคและทรัพยากรที่จำเป็น เช่น แรงงาน… Read More »วิศวกรรมบำรุงรักษาตามวิถีลีน

บทบาทสารสนเทศงานบำรุงรักษา

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com   ปัจจุบันสารสนเทศมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีอัปเดตข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการทำงานอย่างเช่น การประเมินสภาพสินทรัพย์เครื่องจักรที่สนับสนุนสายการผลิต ข้อมูลสำคัญได้แก่  สมรรถนะการใช้งาน  ความน่าเชื่อถือ(Reliability) และการวิเคราะห์สภาพความชำรุดด้วยการวัดความสั่นสะเทือนเครื่องจักร(Machine Vibration)หรือความเยื้องศูนย์   โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกป้อนสู่ระบบเพื่อใช้สำหรับวางแผนงานบำรุงรักษาและสนับสนุนต่อการตัดสินใจ  ดังนั้นการจัดทำระบบสารสนเทศควรมุ่งความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ(Business… Read More »บทบาทสารสนเทศงานบำรุงรักษา

แผนปฎิบัติการบำรุงรักษา

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com         หลายทศวรรษที่ผ่านมาบทบาทฝ่ายบำรุงรักษาถูกมองว่าเป็นศูนย์ต้นทุน(Cost Center) โดยมุ่งดูแลเครื่องจักรให้สามารถใช้งานด้วยต้นทุนต่ำสุด แต่แนวโน้มอุตสาหกรรมได้ถูกปรับเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมที่มุ่งใช้แรงงานสู่ความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น  ดังนั้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบำรุงรักษาไม่เพียงแค่ศูนย์ต้นทุนแต่ได้กลายเป็นอาวุธสำคัญในการแข่งขัน   โดยเฉพาะฝ่ายบำรุงรักษาจะรับผิดชอบการวางแผน เช่น การจัดทำแผนกำหนดการและปฏิบัติตามใบสั่งงานให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด  งานดังกล่าวครอบคลุมถึงการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์(Predictive Maintenance)และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance)รวมถึงงานแก้ไขที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายผลิตและวิศวกรรม… Read More »แผนปฎิบัติการบำรุงรักษา

บทบาทนักวางแผนงานบำรุงรักษา

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com         โดยทั่วไปบุคลากรที่มีบทบาทหลักในการจัดทำแผน คือ นักวางแผนงานบำรุงรักษา(Maintenance  Planner) ซึ่งมีภารกิจหลักในการวางแผนและจัดทำกำหนดการบำรุงรักษา  รวมถึงระบุแนวทางลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการดำเนินงาน   ส่วนจำนวนนักวางแผนงานบำรุงรักษาที่เหมาะสมควรมีสัดส่วนต่อบุคลากรบำรุงรักษาประมาณ 1:20  ซึ่งการวางแผนที่มีประสิทธิผลทางนักวางแผนควรตรวจเยี่ยมพื้นที่ทำงานในสายการผลิตเพื่อนำข้อมูลปัญหาจริงมาใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนงานและระบุกำหนดการเพื่อจัดเตรียมกำลังคนฝ่ายบำรุงรักษาและทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมการผลิต โดยมีการประชุมหารือการจัดทำแผนและระบุกำหนดการร่วมกันระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายบำรุงรักษา ดังนั้นนักวางแผนควรมีความสามารถสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ… Read More »บทบาทนักวางแผนงานบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน

โกศล  ดีศีลธรรม ผู้จัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด(Equity Services and Solutions) kosol@esspower.com     การบำรุงรักษาเชิงวางแผน(Planned  Maintenance) เป็นกิจกรรมที่มุ่งประสิทธิผลจากงานบำรุงรักษาด้วยการตรวจจับความบกพร่องที่เกิดขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมดูแลรักษาประจำวันและการตรวจสภาพตามรอบเวลา  รวมถึงการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรที่มุ่งขจัดความขัดข้องและปัญหาการหยุดเดินเครื่อง  โดยดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ระบุไว้ อาทิ        แนวทางกำหนดเป้าหมายงานบำรุงรักษาเชิงวางแผน   … Read More »การบำรุงรักษาเชิงวางแผน